Projekty


61 8 430 630
zielony telefon

  bezpłatne porady
   dla samorządowców

 • Programy ochrony środowiska
 • Programy i koncepcje gospodarki wodno-ściekowej
 • Plany gospodarki odpadami
 • Koncepcje i projekty:
  • składowisk odpadów,
  • zakładów unieszkodliwiania odpadów,
  • zagospodarowania bioodpadów i osadów ściekowych,
 • Projekty:
  • rekultywacji składowisk,
  • monitoringu wód powierzchniowych,
  • zagospodarowania terenów zieleni miejskiej,
  • sieci kanalizacyjnych,
  • oczyszczalni ścieków,
 • Instrukcje eksploatacji składowisk odpadów, wnioski zezwoleń zintegrowanych
 • Przeglądy ekologiczne i raporty oddziaływania na środowisko
 • Prace i dokumentacje hydrogeologiczne i geologiczno-inżynierskie
 • Studia i analizy ekonomiczne
 • Studia wykonalności projektów
 • Wnioski o dofinansowanie inwestycji