Polityka prywatności

Polityka prywatności

 1. ABRYS Technika Sp. z o.o. przykłada szczególną wagę do ochrony prywatności Klientów.
  Z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w tym zabezpieczenia o charakterze programistycznym (między innymi systemy szyfrowania danych). W szczególności ABRYS Technika Sp. z o.o. zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. ABRYS Technika Sp. z o.o. sprawuje stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz ogranicza dostęp do danych w możliwie największym stopniu, udzielając stosownych upoważnień tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do prawidłowego świadczenia usług za pośrednictwem www.pojemniki-sklep.pl.
 2. Administratorem bazy danych osobowych przekazywanych przez Klientów jest ABRYS Technika Sp. z o.o..
 3. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda samych Klientów, jak również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celach związanych z działalnością ABRYS Technika Sp. z o.o. w zakresie zawierania, realizacji i rozliczenia umów sprzedaży (obsługi transakcji sprzedaży towarów), a także w celach ich archiwizacji.
 4. Podanie jakichkolwiek danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne.
 5. Klienci mogą przeglądać www.abrys-technika.pl oraz zamieszczone w nim informacje dotyczące towarów bez uprzedniej Rejestracji oraz podawania danych osobowych.
 6. Dane podawane przez Klienta w trakcie składania zamówienia są wykorzystywane do celów księgowych, do kontaktowania się z Klientem, oraz do innych czynności związanych z zawarciem lub wykonywaniem umów sprzedaży. Dane te mogą ponadto służyć do weryfikacji, czy osoba zamawiająca spełnia wymagane przez przepisy prawne warunki. Dane kontaktowe, za zgodą Klienta, wykorzystywane są również do przesyłania Klientowi przez ABRYS Technika Sp. z o.o. informacji o firmie i świadczonych przez nią usługach. Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania tego typu informacji.
 7. Dane Klientów mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Klientów mogą być przekazywane podmiotom trzecim w przypadkach wskazanych przez ABRYS Technika Sp. z o.o. i za zgodą Klientów.
 8. W przypadku uzyskania przez ABRYS Technika Sp. z o.o. wiadomości o korzystaniu przez Klienta z www.abrys-technika.pl niezgodnie z obowiązującymi przepisami, ABRYS Technika Sp. z o.o. może przetwarzać dane osobowe Klienta w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności, pod warunkiem, że utrwali dla celów dowodowych fakt uzyskania oraz treść tych wiadomości.
 9. ABRYS Technika Sp. z o.o. zapewnia realizację uprawnień Klientów wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 2007 r. (Dz.U. nr 133, poz. 883 z późn. zmian.) , w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie. W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, Klienci mają w szczególności prawo do wniesienia – w przypadkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych – pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych ze względu na swoją szczególną sytuację, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, gdy ABRYS Technika Sp. z o.o. zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania przez ABRYS Technika Sp. z o.o. danych osobowych innemu niż ABRYS Technika Sp. z o.o. administratorowi danych.
 10. ABRYS Technika Sp. z o.o. zapewnia Klientom możliwość przeglądania i modyfikacji danych osobowych. ABRYS Technika Sp. z o.o. zapewnia Klientom możliwość usunięcia danych osobowych ze zbioru danych a także w innych przypadkach jeśli to wynika z obowiązujących przepisów prawa. ABRYS Technika Sp. z o.o. może odmówić usunięcia danych Klienta wyłącznie w przypadkach wskazanych przez obowiązujące przepisy, w szczególności jeżeli Klient ten nie uregulował wszystkich należności wobec ABRYS Technika Sp. z o.o. lub też gdy ABRYS Technika Sp. z o.o. uzyska i utrwala wiadomość, że Klient swoim dotychczasowym zachowaniem naruszył obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie tych danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Klienta.
 11. ABRYS Technika Sp. z o.o. stosuje pliki “cookies”. Informacje zbierane przy pomocy “cookies” pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Klientów, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Klientów z www.abrys-technika.pl. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików “cookies” zasadniczo nie uniemożliwia korzystanie z www.abrys-technika.pl, może jednak spowodować pewne utrudnienia.