Kosze uliczne na śmieci w miastach turystycznych

Kosze uliczne na śmieci w miastach turystycznych

Nawiązując do okresu wakacyjnego, chcemy zwrócić uwagę na problem ilości odpadów, które w tym okresie gromadzą się szczególnie w miastach turystycznych. Kosze uliczne występują w niewystarczającej ilości, a brak odpowiedniej interwencji skutkuje nie tylko oszpeceniem miejskiego krajobrazu, lecz także stworzeniem niehigienicznych warunków, które mogą pociągnąć za sobą o wiele groźniejsze konsekwencje. Czytaj dalej

Pojemniki do segregacji odpadów – korzystajmy z nich!

Pojemniki do segregacji odpadów – korzystajmy z nich!

Sezon grillowy został oficjalnie rozpoczęty, jednak bardzo często wiąże się to ze zwiększoną ilością znajdowanych dzikich wysypisk śmieci. Niewątpliwie grill to sprawa przyjemna i relaksująca, jednak należy pamiętać o tym, że jesteśmy odpowiedzialni za to, co przywieziemy – pojemniki do segregacji na pewno nie są tak daleko, by nie można było z nich skorzystać. Czytaj dalej

Toaleta przenośna toi toi – wciąż nowość czy już element obowiązkowy?

Toaleta przenośna toi toi – wciąż nowość czy już element obowiązkowy?

Gdy lata temu przenośne toalety weszły na rynek, budziły spore kontrowersje, a także były obiektem wielu żartów. Współcześnie nie jesteśmy w stanie wyobrazić sobie żadnej większej imprezy masowej, występów publicznych czy festiwali muzycznych bez przenośnych toalet toi toi, które w wielu wyżej wymienionych sytuacjach, dosłownie ratują nam skórę. Czytaj dalej

Odpady niebezpieczne – na co powinniśmy uważać?

Odpady niebezpieczne – na co powinniśmy uważać?

Do odpadów niebezpiecznych można zaliczyć szeroką gamę produktów wyrzucanych przez nas na co dzień. Dodatkowo zwiększamy ich ilość poprzez brak segregacji. Zobaczcie czym charakteryzują się odpady niebezpieczne oraz w jaki sposób z nimi postępować.

Odpady niebezpieczne – charakterystyka

Nowe przepisy nieco komplikują sprawę klasyfikacji odpadów niebezpiecznych, gdyż jedne z nich mogą lub nie być traktowane jako niebezpieczne, chociażby ze względu na miejsce, lub temperaturę składowania. Ogólnie rzecz biorąc, odpady niebezpieczne dzielimy na dwie listy, które opisuje ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 roku. Aby nie wprowadzać zbędnego zamętu, zestawimy je w tabeli.

Lista A

Lista B

Odpady medyczne i weterynaryjne

Oleje roślinne

Środki farmaceutyczne, leki i związki stosowane zarówno w medycynie, jak i weterynarii

Ogniwa elektryczne, akumulatory, baterie

Środki do konserwacji i impregnacji drewna

Urządzenia zanieczyszczone

Wszelkie substancje lub przedmioty zanieczyszczone dowolna pochodną polichlorowanej dibenzo – p – dioksyny

Zanieczyszczenia z selektywnej zbiórki odpadów domowych

Wszelkie substancje lub przedmioty zanieczyszczone dowolną pochodną polichlorowanego dibenzofuranu

Osady ściekowe, niepoddane unieszkodliwieniu

Środki pirotechniczne oraz materiały wybuchowe

Pojemniki zanieczyszczone po produktach, które zawierały jeden lub więcej składników zawartych w zał. nr. 3

Chemikalia używane w fotografii

Osady z czyszczenia pojemników i urządzeń

Substancje tworzące się w wyniku badań, które nie są zidentyfikowane (np. w wyniku eksperymentów)

Pozostałości z dekarbonizacji

Żywica, lateks, plastyfikatory, kleje i spoiwa

Pozostałości z kolumn jonowymiennych

Tusze, barwniki, lakiery, pigmenty, pokosty

Ciecze, szlamy zawierające metale lub związki metali

Substancje zawierające PCB

Szlamy z spłuczek

Materiały smoliste powstające wskutek destylacji, rafinacji lub innej obróbki pirolitycznej

Pozostałości z operacji usuwania zanieczyszczeń z wyj. Pkt. 29, 30 i 30

Oleje mineralne i substancje oleiste

Szlamy z zakładów uzdatniania wody

Emulsje, mieszaniny (węglowodór-woda, woda-olej)

Pyły, proszki metaliczne

Biocydy i środki filofarmaceutyczne

Zużyte materiały kataliczne

Sole hartownicze zawierające cyjanki

Mydła, tłuszcze, woski pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego

Pozostałości po wszelkich rozpuszczalnikach

Niehalogenowane substancje organiczne niestosowane jako rozpuszczalniki

Halogenowane substancje organiczne niestosowane jako rozpuszczalniki z wyjątkiem obojętnych materiałów spolimeryzowanych

Nieorganiczne substancje niezawierające metali lub związków metali

Popioły/żużle

Gleby i ziemie, w tym urobki z pogłębiania

Sole hartownicze niezawierające cyjanku

Inne odpady

Do listy A należy wziąć pod uwagę wszelkie właściwości z zał. nr 4, a lista B dołącza jakiekolwiek właściwości/składniki z zał. nr 3 i 4. Załącznik nr 3 zawiera informacje o składnikach, które dany odpad musi zawierać, aby zostać uznanym za niebezpieczny. Załącznik nr 4 zawiera informacje o właściwościach, które klasyfikują dane odpady jako niebezpieczne.

Jak więc możemy zaobserwować, różnorodność oraz ilość odpadów uznanych za niebezpieczne jest wielka. Do tych dwóch list zostało dołączonych także 14 kategorii odpadów ze względu na łatwopalność, wybuchowość lub szkodliwość środowisku. Podstawowa znajomość tych materiałów może nam pomóc uniknąć wielu niebezpiecznych incydentów. O tym, jak utylizować i zabezpieczać odpady tego typu opowiemy w następnym wpisie.